Agama Print
Written by Administrator   
Thursday, 10 January 2019 11:45

Dewey Decimal Clasification 200

1    100 Tokoh Agama Islam Paling Berpengaruh Di Indonesia    Salahudin Hamid dan Iskandar Ahza    Inti Media Ciptanusantara    2003
2    100 Tokoh Agama Islam terhebat dalam sejarah    "Iqbal, Muhammad"    Intimedia & Ladang Pustaka    2003
3    101 Kisah Teladan    "Al Jundi, Muhammad Amin"    Terbit Terang    2002
4    125 Ilmuwan Muslim Pengukir Sejarah    "Hadi, Saiful"    Inti Media Ciptanusantara    2006
5    20 Kerangka Pokok Pendidikan Islami    "Thali, Muhammad"    Irsyad Baitus Salam    2001
6    "20 Kisah Kehidupan NAbi Muahmmad Saw; Kesaksian Benda MAti, Hewan dan Tumbuh-tumbuhan Tentang Kebesaran Rasulallh"    "Yusuf, Abdu at Tawwab"    Inti Media Ciptanusantara    2006
7    30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949    Departemen Pendidikan dan Kebudayaan    Citra Lamtoro Gung Persada    1985
8    30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973    Departemen Pendidikan dan Kebudayaan    Citra Lamtoro Gung Persada    1985
9    33 Kiat Shalat Khusyu    "Al Munadjjid, Muhammad"    Gema Insani Press    1995
10    50 Tanya Jawab Ekonomi Dan Bisnis Syariah       "Dixigraf, A. Ruhimat"    Erlangga    2007

11    Ada Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu     "Bakhri, Mokh. Syaiful"    Erlangga    2006
12    Agama Islam : Budi Pekerti dalam Pendidikan untuk Kelas 3 SMU    Ahmad Syafi’i Mufid... [et al]    Yudhistira    2003
13    Agama Islam : Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan untuk Kelas 1 SMU     Ahmad Syafi’i Mufid...[et al]    Yudhistira    2002
14    Agama Islam 2: Lentera Kehidupan untuk SMA kelas XI    "Margiono, MPd... ( at al )"    Yudhistira    2006
15    Agama Islam Lentera Kehidupan : SMA Kelas XII    Latifah ... [et al]       
16    Agama Islam SMA dan MA : Lentera Kehidupan SMA Kelas XII    "Margiono, MPd...  [ at al ]"    Erlangga    2007
17    Agama Islam SMA Lentera Kehidupan untuk Kelas 1 SMA     Junaidi Anwar ... [et al]    Yudhistira    2003
18    "Agama Islam, Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan untuk Kelas 2 SMU "    Ahmad Syafi’i Mufid... [et al]    Yudhistira    2000
19    Agama Islam: Lentera kehidupan untuk SMA kelas X    "Margiono, MPd, Junaidi Anwar dan LAtifah"    Yudhistira    2006
20    Agama Wahyu dan Kepercayaan Budaya    "Roham, Abujamin, Drs."    Media Da’wah    1991
21    Agar Di Jaga Allah ; Jurus Meraih Kesaktian Ilahi    "Al Qarni, A’idh bin Abdullah."    Noen    2005
22    Agenda Rakorwil II ICMI 1993 : ICMI Orwil DKI Jakarta    ICMI DKI Jakarta       
23    Akibat Berbuat Maksiat    "Al-Jauziah, Al Hafiz Ibnul Qoyyim."    Gema Insani Press    1994
24    Aksi Teror Dalam Islam    "Al Alam, Jalal"    Fikahati Aneska    1995
25    Al Hajj; The Pilgrimage and Lesser Pilgrimage    "El-Kholi, El Bahay"    Supreme Council For Islamic   
26    Alam Jin Dan Malaikat    "Nofal, Abdur Razaq"    Bulan Bintang    1975
27    Alam Kubur ( Alam Barzakh) Digali dari Al Qur’an dan Hadits.    "Umar, M. Ali Chasan, Drs."    Toha Putra Semarang    1979
28    Al-Ma’tsurat; Doa dan Zikir Rasulallah Saw.    "Al-Banna, Imam Hasan"    Galundi Press    1990
29    Al-Matsurat: Do’a Dan Zikir Rasulallah SAW.    "Al-Banna, Imam Hassan."    Gema Insani Press    1999
30    Al-Qur’an Untuk Orang Hidup    "Roham, Abujamin, drs"    Media Dakwah    1990
31    Al-Qur’an Yang Mulia: Dialog Memahami Al-Qur’an    "Mudarizi, Tilmizi "    Ar Rahman Media    2009
32    Al-Qur’anku Keren; Menghargai Perbedaan Agama    "Anees, Bambang Q"    Pustaka Tarbiatuna    2001
33    Amalan-Amalan Surga    HA. Fatah Idris dan HA. Mustofa    Al Ikhlas    1994
34    Ancaman Sekularisme : sebuah perbincangan kritis belajar dari kasus Turki    Muhammad Qutb ... [et al]       
35    Antara Mekkah dan Madinah    Achmad Taqiyuddin    Erlangga    2010
36    Aqidah Akhlaq untuk Madrasah Aliyah (MA) kelas 1    Chatibul Umam... [ et al ]    Menara Kudus    1994
37    Aqidah Akhlaq untuk Madrasah Aliyah (MA) kelas 2    "Mulyadi, drs dan Masan Alfat, drs."    Toha Putra Semarang    1994
38    Aqidah Islam    "Sabiq, Sayid"    Dipnonegoro    2001
39    Aqidah Shohihah Versus Aqidah Bathilah    "Baaz, Abdul Aziz Bin Abdullah Bin."    Robithoh Al Islami    1997
40    Aqidah Shohihah Versus Aqidah Bathilah    "Baaz, Abdul Aziz Bin Abdullah Bin."    Robithoh Al Islami    1997
41    Arah Hidup Keluarga Muslim    Ny. Mariyah    Armico    1989
42    Asuransi Di Dalam Islam    "Siddiqi, Muhammad Nejatullah."    Pustaka    1987
43    Azaz-Azaz Psikologi Ilmiah; Sistem Mekanisme Hubungan Antara Roh dan Jasad    "Azzaino, Zuardin"       
44    Bagaimana Muslimah memanfaatkan Waktu    "Al-Audah, Sulaiman Bin Hamd."    Gema Insani Press    2003
45    Bagaimana Rasulallah Berdo’a    "Asyur, Muhammad Ahmad"    Gema Insani Press    1990
46    Bahaya Teman    "As-Suderi, Muhammad Bin Abdurrahman."    Gema Insani Press    1999
47    Belajar Membaca Al Qur’an Sistem Tiga Belas Langkah    "Achmad, Shofyan"    Pustaka    1983
48    Belajar Mudah Baca Tulis Al Qur’an untuk SD kelas 6 ;Sistm CBSA Berdasarkan KYD/GBPP 1987    "Nurzaman, Dede"    Geger Sunten    1990
49    Benarkah Orang-Orang Islam Kikir ?    Masduqi HM.    Garoeda Buana Indah    1994
50    Bersihkan Tauhid Anda Dari Noda Syirik    "Wahab, Muhammad Bin Abdul."    Bina Ilmu    1984
51    Bertemu Bidadari di Surga    "Ismail , Abu M. JAmal"    Gema Insani Press    2002
52    Bid’ah Dalam Masjid    "Qasimi, Muh. Jamaluddin Al."    Pustaka Azzam    2001
53    Bimbingan Manasik Haji    Dirjen. Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji    Departemen Agama RI.     2003
54    Bimbingan Praktis Tentang Puasa    "Zaini, Syahminan"    Al Ikhlas   
55    Bisnis Islami    "Tamimi, Izzuddin Khatib"    Fika Hati Aneska   
56    Buku Induk Ekonomi Islam: IQTISHADUNA    "ASH SHADr, Muhammad Baqir"    Zahra    2008
57    Buku Lengkap Panduan Shalat      "Nurhalim, Asep"    Belanoor    2010
58    Buku Pelajaran Qur’an - Hadits Madrasah Tsanawiyah Kelas 1 Semester 1    Departemen Agama Republik Indonesia    Departemen Agama RI.    1986
59    Buku Saku Perbankan Syariah    Bank Indonesia       
60    Buku Wajib Pendidikan Agama Islam Untuk SMU/SMK Berdasrkan urikulum/GBPP 1994    Direktorat Jenderal Pendidikan     Ahsana Indah Kitaba    1997
61    Bulughul-Marram    "Hassan, A"    Dipnonegoro    1998
62    Cara Mengajarkan Al Qur’an Untuk SMU/SMK 1999/2000    Departemen Agama RI dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam     Departemen Agama    1999
63    Cara Mudah Menunaikan Zakat    "al-Syaikh, YAsin Ibrahim"    Salam Prima Media    2004
64    Cara Shalat Rasulallah Sesuai Sunnah    Sulaiman Zachawerus dan Hassan Ahmad Al MAhdali    Radio Dakta    1996
65    Cara Sholat Rasulallah: Sebuah tuntunan Sholat Sesuai Sunnah.    Sulaiman Zackawerus dan Hassan Ahmad Al MAhdali    Ikhtisar Grafis    1996
66    Cekatan dan Pintar Menjadi Penceramah Profesional    "Priyonggo, Ambang"    LOCUS    2007
67    "Cemburu, Malu, Sayang Karena Allah"    "Ash-Shagharji, As’ad Muhammad Said."    Gema Insani Press    2003
68    Cerita Teladan Para Nabi dan Mujahid    Sahid Hade....[et al]    Dian Rakyat    2002
69    Cerita Teladan Para Sahabat Jilid 1    Suhandi AK    Dian Rakyat    2004
70    Ceritera Teladan 25 Nabi 2    "Luxfiati, Siti Zainab"    Dian Rakyat    2007
71    Ceritera Teladan 25 Nabi Jilid  1    "Luxfiati, Siti Zainab"    Dian Rakyat    2007
72    Ceritera Teladan Para Nabi dan Mujahid    Sahid Hade ... [et al]       
73    Ceritera Teladan para Sahabat 2    Sukandi A.K.    Dian Rakyat    2004
74    Dakwah dan Teknik Berkhutbah    "Siddiqi, Syamsuri KHA, drs."    UNISBA    1981
75    Demokrasi Di Bawah Hukum    Natsir. Mohammad    Media Da’wah    1987
76    Dialog Pahala dan Dosa    "Qudsi, Abdul Aziz "    Ar Rahman Media    2009
77    Dibalik Ketajaman Mata Hati    "Al Ghazali, Imam"    Pustaka Amani    1984
78    Doa Kunci Mencari Rezeki    "Saleh, Hajji"    Dina   
79    Doa Kunci Mencari Rezeki    "Saleh, Hajji"    Himmah Jaya    2004
80    Empat Kuliah Agama Islam Pada Perguruan Tinggi    Rasjidi HM.    Bulan Bintang    1985
81    Ensiklopedi Islam untuk Pelajar (3)    editor : J.V. Barus ... [et al]       
82    Ensiklopedi Islam untuk Pelajar 1 ( A-F)    Hafizh Dasuki... [et al]    Ichtiar Baru Van Hoeve    1994
83    Ensiklopedi Islam untuk Pelajar 2    "J.V Barus... [et al], editor"       
84    Ensiklopedi Islam untuk Pelajar 2  ( F- K)    Hafizh Dasuki ... [et al]    Ichtiar Baru Van Hoeve    1994
85    Ensiklopedi Islam untuk Pelajar 3  ( K-N )    Hafizh Dasuki... [et al]    Ichtiar Baru Van Hoeve    1994
86    Ensiklopedi Islam untuk Pelajar 4 ( N-SY)     Hafizh Dasuki... [et al]    Ichtiar Baru Van Hoeve    1994
87    Ensiklopedi Islam untuk Pelajar 5 (SY-Z)    Hafizh Dasuki... [et al]    Ichtiar Baru Van Hoeve    1994
88    Ensiklopedi Pendidikan  Islam     Tim LPP-SDM    Binamuda Ciptakreasi    2010
89    Ensiklopedia Islam Ringkas    Glasse Cyril    Raja Grafindo Persada    1899
90    Fadhilah Wanita Shalihah    "Ahmad, A. Abdurrahman"    Pustaka Nabawi   
91    Filsafat Ibn Khaldun    "Al Kudhairi, Zainab"    Pustaka    1987
92    Fiqhul Waqi’ : Antisipasi Terhadap MAkar Musuh    "Al-Umar, Nshir Bin Sulaiman."    Wacana Lazuardi    1993
93    Fiqih Islam    "Anwar, Mochammad"    Al Ma’arif    1983
94    Fiqih Sunnah 1    "Sabiq, Sayyid"    Al Ma’arif    1987
95    Fiqih Wanita Edisi Lengkap    "‘Uwaidah, Kamil Muhammad Muhammad."    Pustaka Al Kutsar    1998
96    Garis-Garis Besar Syariat Islam    Mawardi Noor... [ et al ]    Khoirul Bayan Sumber Pemikiran Islam    2002
97    Gebrakan Kaum Mahdi    "Thrupp, Sylvia L."    Pustaka    1984
98    Gelombang Tantangan Muslimah    "Jundi, Anwar"    Pustaka Mantiq    1991
99    Gerakkan Islam di Abad Modern    "Yakan, Fathi"    Media Da’wah    1987
100    Gerbang Kebangkitan : Revolusi Islam dan Khoemini dalam Perbincangan    "Kalim Siddiqui, Hamid Algar ... [et al]"    Shalahuddin Press    1984
101    Hadis-Hadis Mutafaq ‘Alaih Bagian Ibadat    "Mahalli, Ahmad Madjab"    Kencana    2003
102    Hadis-Hadis Shahih Keutamaan Amal Shalih    "Ad-Dimyathi, Abu Muhammad Bin Khallad"    Najla Press    2001
103    Hadits Teladan Amal    "Roham, Abujamin H."    Media Da’wah    1990
104    "Haji, Umrah dan Ziarah"    "Baz, Sheikh Abdul Aziz Bin Abdullah"    Saudi Arabia    2006
105    Hasil Diskusi Tentang Bunga dan Riba    "Fachruddin, Fuad"    Al Ma’arif    1984
106    Hidup Sehat Menurut Islam     "Maryati, Sri"    Perca    2007
107    Hijab Antara Jin Dan Manusia    "As-Sayuthi, Al-Imam Jalaluddin"    Cendikia Sentra Muslim    2001
108    Hikmah Puasa Ditinjau Dari Berbagai Aspek    "Nainggolan, ZS."    Kalam Mulia    2001
109    "Ibnu Rusyd ; Filosof Muslim dari Andalusia Kehidupan, Karya dan Pemikirannya."    "‘Uwaidah, KAmil Muhammad Muhammad."    Riora Cipta    2001
110    "Ibnu Sina Filosof, Pujangga dan Sarjana Muslim"    "Gohlman, William E."    Pustaka PAnjimas   
111    "Ibnu Sina Filosof, Pujangga dan Sarjana Muslim"    "Rahmawaty, Indira S."    Media Mutiara Salim    2009
112    "Ibnu Sina Tokoh Islam, Master Kedokteran Dunia"    "Rahmawaty, Indira S."    Media Mutiara Salim    2009
113    Ikhtisar Ulumul Qur’an Praktis    "Ash-Shabuni, Syekh Muhammad Ali."    Pustaka Amani    2001
114    Ilmuan Paling Berjasa Dunia Dari Timur    "Rosdiana, Anna"    Arsanazia    2009
115    Imam Perempuan    "Yaqub, Ali Mustafa KH."    Pustaka Firdaus    2006
116    Indahnya Kesuksesan; Menjadi hidup Lebih Bermakna    "Ridha, Akra Dr"    Qisthi press    2006
117    Indeks Al Qur’an    Sukmadjaya Asyarie dan Rosy Yusuf    Pustaka    1984
118    Integrasi Budi Pekerti Pendidikan Agama Islam untuk Kelas 3 SMU     "Mufid, Ahmad Syafi’i ... [et al]"    Yudhistira    2002
119    Iqra Dan Uktub; Metode Tercepat Belajar Membaca Menulis Huruf-Huruf Al Qur’an    Baihaqi dan Nogar moede    Inti Media Ciptanusantara    1987
120    Islam  Dan Perundang-Undangan    "Audah, Abdul Kadir"    Bulan Bintang    1974
121    Islam Berbicara Soal Anak    "Hamzah , Kariman"    Gema Insani Press    1991
122    Islam dan Koperasi:  Telaah Peran Serta Umat Islam Dalam Pengembangan Koperasi    "Dimyati, Ahmad...[et al]"    Koperasi Jasa Informasi (KOPINDO)    1989
123    Islam dan Nestafa MAnusia Modern    "Nasr, Seyyed Hossein."    Pustaka    1983
124    Islam Ditinjau Dari Bernagi Aspeknya Jilid 2     "Nasution, HArun"    UI Press    1985
125    Islam Kaffah     "Fadhilah, Arif"    Wawasan Islam Kaffah    2001
126    Islam Kasih dan Damai Bagi Alam    "Kaelany, Dr."    Restu Ilahi    2004
127    "Islam Pola Pikir, Perilaku, dan Amal"    "Suryana, Toto"    Mughni Sejahtera    2009
128    Islam The Concept Of Religion And Foundation Of Ethics And Morality    "Al-Attas, Syed Muhammad A-Naquib."    Art Printing Work SDN BHD.    1976
129    Islam Untuk Anak-Anak    "Ghulam, Sarwar"    Yayasan Al Muslim    1985
130    Islamic Economic    Veithzal Rivai dan Andi Buchori    Bumi Aksara    2009
131    Islamisasi Ilmu-Ilmu Sosial    "Bagader, Abubaker A."    PLPPM    1985
132    Islamisasi Pengetahuan    "Al-Faruqi, Isma’il Raji"    Pustaka    1984
133    Israel Dan Praktek-Praktek Zionisme    "Graudy, Roger"    Pustaka    1988
134    Jalan Menuju Syurga    HA.Fattah Idris dan HA. Mustofa    Al Ikhlas    1994
135    Janji dan Ancaman Allah dalam Al Qur’an    M. Sudaroji dan Warno Hamid    Apolo    1995
136    Janji dan Ancaman Allah dalam Al Qur’an    M. Sudaroji dan Warno Hamid       
137    Jarusalem    "Kuncoro, Trias"    Kompas Media Nusantara    2008
138    Jawaban Masalah Kufu Nasab dan Hubungannya; Tuntutan Tanggung jawab Bagi Ahlu-Bait dan Kafa’ahnya Jilid 2    "Syahab, S. Umar Muhdhor"        1997
139    Jejak Sejarah Terorisme    "Kusuma, Erwin"    Pustaka Tarbiatuna    2001
140    Jihad atau Terorisme    "Ridho, Abu"    Pustaka Tarbiatuna    2001
141    Jurnalistik Dakwah Visi dan Misi Dakwah Bil Qalam    "Romli, Asep Syamsul M."    Remaja Rosdakarya    2003
142    Juz Amma    Departemen Agama    Arafah   
143    Juz Amma Terjemah dengan Cara Membaca    Ust. Rasyad    Arafah    2008
144    Juz’amma : terjemah (Juz XXX)    "Zuhri, Mohammad"       
145    Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih ( Al Qowwa’idul Fiqhiyyah)    "Mudjib, Abdul H.drs."    Kalam Mulia    2001
146    Kamus Al Fikr    "Sunarto, Ahmad"    Halim Jaya     2007
147    Kamus Al-Qur’an Juz 1    "Yunus , Mahmud"    Hidakarya Agung    1978
148    Kamus Istilah Islam    "Hasim, Moh. E."    Pustaka    1987
149    kamus Istilah Islam Edisi Baru Menurut Al Qur’an dan Hadits    "Bahreisj, Husein"    Galundi Press    1990
150    Kapita Selekta Pengetahuan Agama Islam    Departemen Agama Republik Indonesia    Departemen Agama RI.    2000
151    Kata Berjawab Jilid 1-5    "Hassan, Abdul Qadir"    Al Muslimun    1984
152    Kata Berjawab Jilid 6-8    "Hassan, Abdul Qadir"    Al Muslimun    1984
153    Keajaiban Makhluk Allah    "Al Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad."    Al Ikhlas   
154    Kebenaran Al Qur’an; Sebagai Petunjuk dan Peringatan bagi manusia.    Yayasan Almu’minun    Al Mu’minun    2003
155    Kebudayaan Dan Agama    "Geertz, Clifford"    Kanisius    1995
156    Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence)     "Tasmara, Toto"    Gema Insani Press    2001
157    Kegelisahan Rasulallah Mendengar Tangis Anak    "Hamid, Muhyiddin Abdul."    Mitra Pustaka    2000
158    Kehancuran Bangsa; Menguak Sebab-Sebab Kehancuran Suatu Bangsa    "Adam, Muchtar"    Makrifat Media Utama    2009
159    Keindahan Hakikat Surat Al Fatihah dan Ya sin    "Haeri, Sheikh Fadhlalla "    Raja Grafindo Persada     2001
160    Keistimewaan Dan Hikmah Ramadan    "Amadi,  Abu"    Perca    2007
161    Kembang Para Suhada    "Hadi, Abdul WM."    Pustaka    1988
162    Kesan dan Pesan Sayid Qutb    "Husein, Moh Nabhan. penerjemah"    Ahadiya    1986
163    Keutamaan dan FAedah Membaca Al Qur’an    "Naz, Muhammad Haq An"    Inti Media Ciptanusantara   
164    Keutamaan Istigfar    "Laksono, Helmy"    Gema Insani Press    1998
165    Kewajian Adab Musafir    "Basyarhil, HA. Aziz Salim."    Gema Insani Press    1992
166    Khazanah; Agama-Agama Di Indonesia    "Kusuma, Erwin"    Inti Media Ciptanusantara    2010
167    Kisah dan Hikmah 1    "Marsyad, Dhurorudin"    Erlangga    2002
168    Kisah dan Hikmah 9    "Marsyad, Dhurorudin"    Erlangga    2002
169    Kisah Hikmah    "Masyad, Dhuroruddin"    Erlangga    2001
170    Kisah Kehidupan Nabi Muhammad SAW ( Rahmatan Lil ‘Alamiin)    "Asy, Mahtuh Ahnan"    Terbit Terang    2001
171    Kisah Nabi Adam    "Diradja, D.M. "       
172    Kisah Nabi Yunus    "Diradja, D.M."       
173    Kisah Nyata 25 Nabi dan Rasul    "Rahimsyah, M. Burhan"    Lintas Media   
174    Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul    Munawaroh    Eska Media    2004
175    Kisah-Kisah Islami     "Hamid, Salahudin "    Inti Media Ciptanusantara    2003
176    Kitab Kuning    Mus       
177    Kitab Tauhid : Pemurnian ibadah kepada Allah    "At Tamimi, Syaikh Muhammad"    Darul Haq    1999
178    Kitab Tauhid 3    "Al Fauzan , Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah"    Darul Haq    1999
179    Konsep Dzikir Menurut Al-Qur’an Dan Urgensi Bagi Masyarakat Modern    "Rasyid, Hamdan"    Pustaka Tarbiatuna    2001
180    "Kontroversi Komunisme: Dari Cacuk Sudarijanto, BPPN Sampai Guus Dur."    Muntasir Muhammad    Madani Press    2000
181    Koreksi Atas Pemahaman La Ilaha Ilallah    "Quthub, Muhammad"    Al Kautsar    1987
182    Kuliah Al-Islam: Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi    "Anshari, Endang Saepudin H."    Rajawali    1986
183    Kumpulan Materi Kuliah Tujuh Menit    "Sunarto, Achmad "    Pustaka Amani    2007
184    Kunci Ibadah     "Abidin, Zaenal"    Toha Putra Semarang    2001
185    Kupas Tuntas Tentang Tawassul    "Lauz, Abu Anas Ali bin Husain Abu"    Darus Sunnah    2006
186    Kurikulum Madrasah Aliyah 1994 Aqidah Akhlak Jilid 1 Madrasah Aliyah    H. Muhammad Rifa’i... [ Et al ]    Wicaksana    1997
187    Kurikulum Madrasah Aliyah 1994 Aqidah Akhlak Jilid 2 Madrasah Aliyah    H. Muhammad Rifa’i... [ Et al ]    Wicaksana    1997
188    Kursus Cepat Dapat Membaca Al Qur’an    "Djohansyah, H.A"    Cemerlang    1984
189    Langkah-Langkah Pembaharuan Islam    "Maududi, Abul A’la"    Pustaka    1984
190    Life Exellent Menuju Hidup Lebih Baik    "Syarief, Reza M"    Prestasi    2005
191    Ma’rifatullah    "Adam, Muchtar dan Said, Fadlullah Muh."    Makrifat Publisher    2010
192    Majelis Yang Diberkahi Allah    "Ath Thasyah, Adnan"    Pustaka Al Kutsar    1995
193    Malapetaka Akhir Zaman    "Al Jibrin, Syaikh Abdullah Bin Abdurrahman"    Darul Haq    2001
194    Mandiri Pendidikana Agama Islam 1 Untuk SMA/MA Kelas X    "Muhyidin, Muhammad"    Erlangga    2009
195    Mari Mencintai Anak Yatim    Muhsin    Gema Insani Press    2003
196    Marketing Muhammad SAW    Thorik Gunara dan Utus HArdiono Sudibyo    Madani Prima    2010
197    Masalah Darah Wanita    "Al Utsmani, Muhammad Shaleh"    Gema Insani Press    1993
198    MAsalah-Masalah Khilafiah Dan JAlan Keluarnya    "Sulthan, Jamal"    Raja Grafindo Persada     1997
199    Mata Pelajaran Qur’an Hadits Kurikulum 1994 Jilid 1 Untuk Madrasah Aliyah Kelas 1    "Aziz, AHMR bdul,drs"    Wicaksana    1994
200    Materi Kuliah Tujuh Menit    "Sunarto, Achmad"    Setia Kawan    2004
201    Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara’id    "Hidayat, Budi Ali"    Titian Ilmu    2009
202    Memahami Pendidikan Agama Islam untuk SMK Tingkat 2    H. Hahrus dan A. Whid Sy    Armico    2005
203    Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan    "Qazan, Shalah"    Era Intermedia    2001
204    Membentuk Pribadi Lebih Islami ( Suatu Kajian Ahklaq)    "Asy- Syirbany, Ridwan"    Intimedia & Ladang Pustaka    2006
205    Memperbaiki Kembali Hubungan HAmba Dengan Sang Maha Pencipta; Menurut Petunjuk Nabi SAW    "Khalid, Khalid Muhammad"    Pustaka ‘Arafah    2001
206    "Mengapa Saya Dihukum Mati
Judul Asli: Li Madza A’damuni"    "Quthb, Sayyid"    Mizan    1986
207    Menggapai Hidayah    "Ilahi, Fadhil"    Darul Falah    2003
208    Menggapai Surga Dengan Kelapangan Dada     "Salim, Thariq"    Gema Insani Press    2003
209    Mengungkap Kebathilan Penentang Tauhid    "At Tamimi, Syeikh Muhammad."    Yayasan Al Sofwa    1997
210    Mengungkap Kebatilan Penentang Tauhid    "At Tamimi, Syaikh Muhammad"       
211    Menjadi Muslim Prestatif; Men-sinergi-kan Keunggulan Harmoni Dzikir-Fikir-Ikhtiar    Abdullah Gymnastiar dan Basyar Isya.    MQS. Pustaka Gafika    2002
212    Menjadi Muslim Yang Prestatif    "Gymnastiar, Abdullah"    Pustaka Grafika    2002
213    Menjaga Kesehatan Dalam Perjalanan HAjji dan Umroh    "Effendi, Iljas H."    Aqua Press    1981
214    Menjaga NAma Islam    Yusuf    Pustaka    1986
215    Menjelang Hari Akhir    "Al Khalifi, Syaikh Abdul Adzim bin Badawi"    Citra Risalah    2008
216    Menundukkan Pandangan Menjaga Hati    "Al Ghazuli, Abdul Aziz"    Gema Insani Press    2003
217    Menyingkap Tabir Illahi Asmaul Husna dalam perspektif Al Qur’an    "Shihab, M Quraish"    Lentera Hati    2003
218    Meremehkan Janji    "Asy-Syarif, Muhammad Musa."    Gema Insani Press    2004
219    Metode Al-Bayan: Cara Cepat Belajar Membaca Al-Qur’an Jilid 1    Surasman    Erlangga    2009
220    Misteri Mulimah: Kehidupan Luar Biasa Muslimah Amerika    "Gehrke, Donna- White"    MQ Gress    2007
221    "Mohammad Natsir tentang Pendidikan, Kepemimpinan, pengorbanan, primordialisme dan nostalgia"        Media Dakwah    1987
222    Muslimah Yang Kehilangan Harga Diri    "Al-Ghifari, Abu "    Mijahid Press    2003
223    Musyawarah Qurban Ibrohim Menurut Al Qur’an dan Byble    Theodorus .WS.    Dewan Dakwah Ismiyah Indonesia   
224    Mutiara Kisah 25 Nabi dan Rasul    "Ahnan, Labib Maftuh"    Bintang Pelajar    2001
225    Nabi Musa dan Khidir    Al Qana’ah       
226    Nasehat Untuk Remaja    "Nugraha, Adrian R."    Cahaya Pustaka Raga    2010
227    Negara Utama (Madinatul Fadilah; Teori Kenegaraan Dari Sardjana Rislam Al Farabi    "Achmad, HZA."    Inta    1968
228    Nikmat membawa Musibat : bacaan peserta didik tingkat SLA    "Ismanto, Jumari"    Anomsari    1993
229    Online Dengan Allah 24 Jam; Membangkitkan Kembali Spritusl Snds    "Purwadi, Teguh"    Madani Press    2010
230    Ormas-Ormas Keagamaan Indonesia    "Athorida, Aang"    Pijar    2010
231    Panduan Menuju Hidup Bahagia    "An Najah, Al-Mursyid As-Syakhshiy li as-sa’adah wa "    Maghfirah Pustaka    2004
232    Para Penghuni Bumi Sebelum Kita    "Dawud, Muhammad Isa"    Pustaka Hidayah    2001
233    "Pegangan Pendidikan Agama Islam ; Untuk SMU Kelas 3 Cawu 1,2 dan 3; Sesuai denga Kurikulum SMU/ GBPP 1994"    HM. Badri Rasyiddi dan H.Hamdani Ihsan    Armico    1994
234    Pejelasan Tentang Pembatalan Keislaman    "Wahhab, Muhammad Bin Abdul"    At-Tibyan    1996
235    Pelajaran Tajwid    Sjafi’i       
236    Pembicaraan Di Sekitar  Bibel dan Al Qur’an Dalam Segi Isi Dan Riwayatnya Penulisnya    "Roham, Abujamin"    Bulan Bintang    1990
237    Pendidikan Agama Islam    Departemen Agama Republik Indonesia    Departemen Agama    2001
238    Pendidikan Agama Islam 1 untuk Kelas 1 SMU     Ahmad Syafi’i Mufid...[et al]    Yudhistira    1998
239    Pendidikan Agama Islam 1 Untuk SMA Kelas X    Syamsuri    Erlangga    2006
240    Pendidikan Agama Islam 2 untuk SMA Kelas XI    Syamsuri    Erlangga    2006
241    Pendidikan Agama Islam 5 SD Pendekatan CBSA    "As’ad, Aliy HM.Drs."    Kota Kembang    1986
242    Pendidikan Agama Islam Kurikulum 2004 Kelas 1 SMA    Aminuddin ... [et al]       
243    Pendidikan Agama Islam Kurikulum 2004 Kelas 3 SMA    Aminuddin ... [et al]       
244    Pendidikan Agama Islam Penuntun Hidup Untuk SMK Kelas 2    Margiono...[et al]    Yudhistira    2005
245    Pendidikan Agama Islam SMA untuk Kelas X    Thoifuri dan Suci Rahayu       
246    Pendidikan Agama Islam SMA untuk Kelas XI    Syamsuri       
247    Pendidikan Agama Islam SMU untuk Kelas 3    Syamsuri dan Mohammad Yunus    Erlangga    2000
248    Pendidikan Agama Islam untuk Kelas 1    Bachrul Ilmy    Grafindo Media Pratama    2003
249    Pendidikan Agama Islam untuk Kelas 2 SMU     Ahmad Syafi’i Mufid... [et al]    Yudhistira    2000
250    Pendidikan Agama Islam untuk Kelas 3 SMU     Ahmad Syafi’i Mufid... [et al]    Yudhistira    2001
251    Pendidikan Agama Islam untuk Kelas XII SMA    "Ilmy, Bachrul"       
252    Pendidikan Agama Islam untuk Siswa SMU Kelas 1    Ahmad Syafi’i Mufid ... [ et al ]    Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam    1999
253    Pendidikan Agama Islam untuk Siswa SMU Kelas 2    Ahmad Syafi’i Mufid ... [ et al ]    Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam    1999
254    Pendidikan Agama Islam untuk Siswa SMU Kelas 3    Ahmad Syafi’i Mufid ... [ et al ]    Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam    1999
255    Pendidikan Agama Islam untuk Siswa SMU Kelas III    "Dirjen Pendidikan Departemen Agama Republik Indonesia
"    Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam    1999
256    Pendidikan Agama Islam untuk SMA Kelas XI    Syamsuri       
257    Pendidikan Agama Islam untuk SMA untuk Kelas XII    Syamsuri       
258    Pendidikan Agama Islam untuk SMA untuk SMA    Tim Cendekia       
259    "Pendidikan Agama Islam Untuk SMU dan SMK Kelas 3 Cawu 1,2 dan 3"    Wahyudin Udin H.    Bina Siswa    1995
260    Pendidikan Agama Islam untuk SMU Kelas 1    Syamsuri dan Mohammad Yunus    Erlangga    2000
261    Pendidikan Agama Islam untuk SMU Kelas 2    Syamsuri dan Mohammad Yunus    Erlangga    2000
262    Pendidikana Agama Islam 1 Untuk SMA Kelas X    Syamsuri    Erlangga    2006
263    Pendidikana Agama Islam 2 Untuk SMA Kelas XI    Syamsuri    Erlangga    2006
264    Pendidikana Agama Islam 3 Untuk SMA Kelas XII    Syamsuri    Erlangga    2007
265    Pengembangan Materi Pendidikan Agam Islam Di Sekolah Umum    "Djaelani, HA. Kadir "    Panji Mas    1998
266    Penjelasan Tentang Pembatal Keislaman Materi Kuliah Tujuh Menit    "Wahhab, Muhammad bin Abdul "    At-Tibyan    1999
267    "Penuntun Belajar Pendidikan Agama Islam 1 Untuk SMU Kelas 1 Caturwulan 1,2 dan 3"    "Hakim, Nandang Lukman."    Ganeca Exact    1994
268    Perbandingan Agama Islam dan Kriten Studi Tentang Sakramen Gereja    "Mubarok, Achmad"    Pustaka    1985
269    "Pintar Ibadah; Dilengkapi Asma’ul Husna, Do’a-do’a dan Terjemah Juz Amma"    Rifa’i.NH.    Lintas Media    2006
270    Pluralisme Agama dan Toleransi    Sholehudin    Binamuda Ciptakreasi    2010
271    Pokok-Pokok Ajaran Islam    "Farid, Miftah, drs."    Pustaka    1982
272    Pork Possible Reasons For Its Prohibition    "Sakr, Ahmad H."    Biochemistry and Nutrition   
273    Power Of Love; 6 Kekuatan Cinta Seorang Muslim Sejati    "Qarni, Aidh Bin Abdullah."    Zikrul Hakim    2002
274    Pribadi dan Budi Pekerti Rasulallah SAW     "Hawi, M. Tarsyi"    Dipnonegoro    2001
275    Profil Pesantren Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al Falak dan Delapan Pesantren Lain di Bogor.    Soedjoko... [et al]    LP3S    1974
276    Profil Yayasan Al Muslim    "Djuanda, Isep, Drs., H., MM"    Yayasan Al Muslim    1999
277    Qathia’aturrahim( Memutuskan Hubungan Kekluargaan    "Al-Hamd, Muhammad Ibnu Ibrahim"    Akbar Media Eka Sarana    2001
278    Quantum Ikhlas; Teknologi Aktivitasi Kekuatan Hati    "Sentanu, Erbe"    Elexmedia Computindo    2008
279    Rahasia Kedahsyatan Puasa Senin Kamis    "El-Hamdy, Ubaidurrahim"    Wahyu Media    2010
280    Rahasia Puasa Ramadhan    Yasin T. Al Jibouri dan Mirza Javad Agha Maliki Tabarizi    Pustaka Zahra    2002
281    Remaja Rindu Illahi    Shodiq Muhammad    Mizan    2002
282    Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari    "Az-Zabidi, Imam"    Pustaka Amani    2002
283    Ringkasan Hadits Shahih Muslim    "Al-Mundziri, Imam"    Pustaka Amani    2003
284    Ringkasan Kitab Al Umm    "Idris, Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin"    Pustaka Azzam    2004
285    Risalah Shalat Lengkap : Disertai do’a dzikir penting dan hikmah-hikmahnya    "Ahnan, Maftuh "       
286    Risalah Tarbiyah Imam Hassan Al-Banna    "Tallimah, Isham"    Pustak Qalami    2004
287    Riyadlus Shalihin Jilid 1    "Shabir, Muslich"    Toha Putra Semarang    1981
288    Rukum Islam    Cairo Al Kitab    Al Kitab    1974
289    "Saudariku, Apa yang menghalangimu Untuk Berhijab"    "Al-Bilaly, Abdul Hamid."    Akafa Press    1998
290    Sebab-sebab datangnya Rizqi    "Ibrahim, Abdullah bin Jazillah"    Muria Putra Pressindo    1993
291    Sederhana Itu Indah    "Gunadi, RA ... [et al]"    Republika    2001
292    Segala Hal Tentang Haji dan Umrah    "Rochim, HM. Abdulrachman"    Erlangga    2010
293    Sejarah dan Kebudayaan 3 SMA; Sesuai Kurikulum MA 1984/ GBPP 1986    Syafi’i dan Sabil Huda    Armico    1986
294    Sejarah Ringkas Kerajaan Islam Demak    "Amar, Imron Abu H."    Menara Kudus    1996
295    Sejarah yahudi dan Zionisme    "Syalabi, Ahmad, Prof. Dr."    Arti Bumi Intaran    2006
296    Senandung Cinta Panduan menjadi Remaja Yang Berbudi Dan Berprestasi.    "Al-Bukhori, Jefri Ust."    Pustaka Al-Mawardi    2006
297    "Seni, Desain Dan Teknologi; Antologi Kritik, Opini Dan Filosof"    "Sachari, Agus"    Pustaka    1986
298    Shahih Al JAmi’ Ash-Shagir    "Al Albani, Muhammad Nashiruddin"    Najla Press    2004
299    Shaidul Khathir    "Al-Jauziy, Imam Ibnu"    Maghfirah Pustaka    2005
300    Shalawat Nabi SAW    "Al Jauziah,Ibnu Qayyim"    Pustaka Azzam    2000
301    Sholat Penyejuk Hati    "Kurniawan, Iwan"    Boenz Enterprize    2010
302    Sholat Penyembahan dan Penyembuhan    "Al Kurmayi, Sulaiman"    Erlangga    2007
303    Siapa Ilmuan Islam?     "Warsidi, Edi"    Sanggabuana    2008
304    Sifat Sholat Nabi Edisi Kelima    "Al-Albani, Muhammad Nashiruddin"    Media Hidayah    2005
305    Studi Kelayakan Bisnis     Kasmir dan Jakfar    Prenada Media    2003
306    Studi Kritis Faham Wahabi; Tauhid dan Syirik    "Subhani, Seikh Ja’far"    Mizan    1987
307    Studia Islamica    Sufan Kusumamihardja ...[et al]    Girimukti Pusaka    1985
308    Sunan Kali Jaga    Direktorat Jendral Pendidikan    Armico   
309    Sunan Kalijaga : mistik dan makrifat    "Chodjim, Achmad"       
310    Supermentoring 2    Farid Maulana...[et al]    Syaamil Cipta Media    2004
311    Tanda-Tanda Kecintaan  Kepada Rasulallah Saw    "Illahi, Fadhl"    Akbar    2002
312    Tarbawi        Medis Amel Tarbawi    2002
313    Tata Cara Haji: Umrah dan Hukum Shalat di Mesjid Nabawi    "Al Ahmad, Yusuf bin Abdullah bin Ahmad "    Yayasan Al Sofwa    2000
314    "Tata Cara Wudhu, Shalat, Dzikir dan Habit Akhlaq Al Muslim"    Isep Djuanda ... [et al]    Yayasan Al Muslim    1985
315    Terbakar Kumandang Azan    "Ghazali, Yusnia A."       
316    Terjemah Juz Amma dengan Asmaul Husna    "Sifa’i, Edham"    Pustaka Dwipar    1999
317    The History The Qur’qnic Text    "Al A’zami, MM"    Gema Insani Press    2005
318    Tips menjadi wanita paling bahagia di dunia    "Al Qarni, Aidh bin Abdullah"    Maghfirah Pustaka    2005
319    Tokoh - Tokoh Yang Diabadikan Al-Qur’an Jilid 1    "Umairah, Abdurrahman"    Gema Insani Press    2000
320    Tuntunan Shalat Lengkap dan Wiridan : dan Shalat-Shalat Sunat    "Zuhri, Minan"       
321    Tuntunan Sholat Lengkap    "Abdillah, Ibnu Ahyar"    Kashiko    2006
322    Ulu Al Qur’an; Study Perkembangan Pesantren Al Qur’an    "Adam, Muchtar"    Makrifat Media Utama    2009
323    "Untuk Setiap Muslim Memahami Aqida, Syariat, dan Adab"    Abdullah Al -Muslih dan Shlah Ash -Shawi    Darul Haq    2003
324    Virus Fikrah : melemahkan ketahanan ummat    "Al Muhaisy, Nabil bin Abdurrahman"    Wacanalazuardi Amanah    1994
325    Wanita Calon Penghuni Surga    "Firdaus, Asep Holid"    Wacana Gelora Cipta    2010
326    Wawasan Islam: Pokok-pokok Fikiran Tentang Islam dan Umatnya.    "Anshari, Endang Saefuddin"    Rajawali    1986
327    Ziarah Spiritual : cara ampuh mendekatkan diri kepada Allah    "Al Ghazali, Imam"    Pustaka Islamika    2001